Yevgeny Yevtushenko.

Zima Station

Poem

Translated from the Russian by Alec Vagapov